Polityka
prywatności

WYCIĄG Z POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Handwit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie adres siedziby: ul. Gen. Dąbrowskiego 28-31, 70-100 Szczecin, adres miejsca prowadzenia działalności: Mierzyn (72-006), ul. Welecka 22E, telefon 91 483-48-85; 91 48-34-886, adres e-mail: sekretariat@handwit.pl, adres strony internetowej: www.handwit.pl jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością w branży deweloperskiej i wynajmu nieruchomości, obejmującej:

- Wznoszenie budynków wraz z nadzorem i prowadzeniem robót budowlanych;

-  realizację projektów budowlanych,

- wynajem i zarządzenie nieruchomościami,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  uzyskanej zgody osoby, której dane dotyczą, w przypadkach czynności  zmierzających do zawarcia lub wykonania zawartych umów; wypełniania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych z organizacją pracy i działalnością Administratora, w tym wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalania oraz dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i  zgłoszeń, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, współpracy z podwykonawcami.

Podawanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, a obowiązek podania danych  następuje na podstawie obowiązującego przepisu prawa 


W zakresie , w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu art. 6 ust.1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO  brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności może spowodować odmowę realizacji celu lub niewłaściwą realizację celu, brak możliwości zawarcia umów lub stanowić przeszkodę, utrudnienie w zawarciu  lub wykonaniu umów. 

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.

Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu, wynikający z zawartej umowy w związku z którą dane osobowe  są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz archiwizacji.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje  prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) danych,

  3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  5. przenoszenia danych do innego Administratora 

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.gido.gov.pl -w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. 

  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.


Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią odbiorców danych osób fizycznych są partnerzy wspierający działalność Administratora oraz inne podmioty ściśle współpracujące z Administratorem i z podwykonawcami, jak również innym podmiotom związanym z Administratorem.

Administrator w swoich obiektach komercyjnych stosuje  monitoring ale tylko w budynkach oznakowanych. Monitoring jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Nagrania z monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania w pozostałych przypadkach Administrator przechowuje nagrania przez okres 1 miesiąca od nagrania.